top of page
kalas.jpg

G.3.  ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΛΑΣ  Α.Ε.

ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ)

 

HΚ.Ε.ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. – ΚΑΛΑΣ Α.Ε. (εφεξής «Εταιρία») σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα, που συλλέγονται απευθείας από εσάς είτε κατά τη σύναψη και λειτουργία σύμβασης(-εων) με την Εταιρία, είτε στο πλαίσιο εν γένει σχέσεων και συναλλαγών με την Εταιρία, σύμφωνα με τα κατωτέρω.

 

1. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει η Εταιρία και από πού;

α) Δεδομένα ταυτοποίησής σας: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, ΑΜΙΚΑ, ΓΕΜΗ, ημερομηνία γέννησης, φύλο κ.λπ.

β) Δεδομένα επικοινωνίας σας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό κ.λπ.

γ) Δεδομένα προσωπικής σας κατάστασης, όπου απαιτείται για την εκτέλεση σύμβασης, όπως για εργαζομένους: προυπηρεσία, τίτλοι εκπαίδευσης, οικογενειακή κατάσταση, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και για πελάτες/προμηθευτές: στοιχεία εγκαταστάσεων, οικονομικά στοιχεία, στοιχεία τραπεζικού λογ/σμού.

δ) Δεδομένα εικόνας από τα συστήματα βιντεοσκόπησης των εγκαταστάσεων της Εταιρίας, στους οποίους υπάρχουν οι σχετικές κατά το νόμο σημάνσεις.

Τα ανωτέρω υπό α-γ στοιχεία συλλέγονται απευθείας από εσάς. Στην έννοια της κατά τα ανωτέρω συλλογής των δεδομένων από εσάς περιλαμβάνεται και η συλλογή από τρίτο που ενεργεί για λογαριασμό σας. Επίσης σε περίπτωση που μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, θα πρέπει να έχετε εξασφαλίσει τη σχετική συγκατάθεσή τους και να τους έχετε παραπέμψει στην παρούσα ενημέρωση της Εταιρίας.

 

2. Γιατί συλλέγει η Εταιρία τα δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς τα επεξεργάζεται;

Η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα:

Α. Για την εκτέλεση σύμβασης και την επικοινωνία μαζί σας κατά το στάδιο τόσο της προσυμβατικής, όσο και της συμβατικής σχέσης μαζί σας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής σας με την Εταιρία, την κατάρτιση της σύμβασης με εσάς, την εκτέλεσή της και γενικά την ομαλή λειτουργία της και την εκπλήρωση των εντεύθεν υποχρεώσεων της Εταιρίας προς εσάς, την παρακολούθηση της εξέλιξης της σύμβασης και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων της Εταιρίας από τη σύμβαση και το νόμο.

Β. Για τη συμμόρφωση της Εταιρίας με έννομες υποχρεώσεις της και γενικά τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, καθώς και τις αποφάσεις οποιωνδήποτε αρχών (δημόσιων, εποπτικών, δικαστικών κ.λπ.), την προστασία των συναλλασομένων, επισκεπτών και των εργαζομένων και της περιουσίας τους, όπως και των εγκαταστάσεων και της εν γένει περιουσίας της Εταιρίας.

Οι εν λόγω (υπό Α και Β) επεξεργασίες εξυπηρετούν επίσης και τα έννομα συμφέροντα της Εταιρίας.

 

3. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών και νόμιμων υποχρεώσεων της Εταιρίας, την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων της, καθώς και στις περιπτώσεις που η Εταιρία είναι εξουσιοδοτημένη ή έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας, αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί για παράδειγμα να είναι οι κατωτέρω:

α) Οι υπάλληλοι και συνεργάτες της Εταιρίας οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση, τη διαχείριση και λειτουργία της σύμβασης (-εων) με την Εταιρία, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή (-ές), καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο. β) Φορείς στους οποίους η Εταιρία αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της (εκτελούντες την επεξεργασία) όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών (Ν. 3758/2009), εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (Ν. 4354/2015), δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, περιλαμβανομένων των επιγραμμικών συστημάτων και πλατφορμών, εταιρείες αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και καταστροφής αρχείων και δεδομένων, λογιστές, ελεγκτές, ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επεξεργάζονται δεδομένα για λόγους ελέγχου αυτών, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση των όρων ασφαλείας και του απορρήτου. γ) Πιστωτικά ή/και χρηματοδοτικά ιδρύματα, με έδρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν νόμιμα, όπως και οι εταιρείες ή φορείς ειδικού σκοπού κατά την έννοια του Ν. 3156/2003 περί τιτλοποίησης απαιτήσεων, όπως εκάστοτε ισχύει. δ) Εταιρείες απόκτησης απαιτήσεων κατά το Ν. 4354/2015, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και φορείς του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων επενδυτικών εταιρειών του εσωτερικού ή του εξωτερικού, σε περίπτωση νόμιμης εκχώρησης απαιτήσεων. ε) Πιστωτικά ιδρύματα, φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών ή φορείς που υποχρεωτικά παρεμβάλλονται για την εκτέλεση συμβάσεων με εσάς ή συναλλαγών που ζητήσατε ή ενεργοποιήσατε, όπως SWIFT, SEPA, VISA, MASTERCARD κλπ. στ) Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη στα οποία έχει ανατεθεί έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. ζ) Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. για τα δεδομένα που αφορούν τα τηρούμενα από αυτήν αρχεία και συγκεκριμένα δεδομένα που αφορούν σε ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες στη λήξη τους συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, καταγγελίες συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων ή εγγυήσεων κ.λπ., για τους σκοπούς επεξεργασίας της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ιστοσελίδα της ως άνω εταιρείας (www.teiresias.gr). η) Η ICAPΑ.Ε. ως εκτελούσα επεξεργασία δεδομένων (στοιχεία τιμολογίων) σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Στοιχείων Συναλλακτικής Συμπεριφοράς  Πελατολογίου στο οποίο συμμετέχει η Εταιρία για τη νομική στήριξη του έννομου συμφέροντος της, για τη διασφάλιση της εμπορικής πίστης, την πρόληψη της απάτης, την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου της αγοράς, με βάση την απόφαση 26/2004 ΑΠΔΠΧ και το Πρόγραμμα TradeExchangeτης Icapόπως αναλυτικά περιγράφεται στην ιστοσελίδα της ως άνω εταιρείας (https://www.icap.gr/Default.aspx?id=8768&nt=19&lang=1).

 

4. Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρεί η Εταιρία τα δεδομένα σας;

Σε περίπτωση που συνάψετε σύμβαση με την Εταιρία, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. Σε κάθε περίπτωση λήξης της σύμβασης η Εταιρία δύναται να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι τη συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της γενικής παραγραφής των αξιώσεων, δηλαδή μέχρι είκοσι (20) έτη από την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη αυτής. Εάν μέχρι τη λήξη των είκοσι (20) ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την Εταιρία ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Σε περίπτωση που δεν συνάψετε σύμβαση με την Εταιρία τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται μέχρι πέντε (5) έτη από την τελευταία ενέργεια. Σε περίπτωση που προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των δεδομένων σας από το νόμο ή κανονιστικές πράξεις, ο ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα.Τα δεδομένα από κάμερες ασφαλείας κλειστού κυκλώματος σε χώρους εγκατ/σεων της Εταιρίας θα τηρούνται 15 ημέρες από ημερομηνία καταγραφής και έως 3 μήνες σύμφωνα με την Οδηγία ΑΠΔΠΧ 1/2011.

 

 

5. Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).

ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη).

στ) Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από την Εταιρία, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητατων δεδομένων).

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας: i. Τα υπό γ, δ και ε δικαιώματά σας ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας της σύμβασης, ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής τους. ii. Η Εταιρία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της. iii. Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της Εταιρίας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου. iv. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

ζ) Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο (δικαίωμα καταγγελίας).

 

Ειδικά για τα δεδομένα από κάμερες ασφαλείαςτα δικαιώματά σας περιγράφονται αναλυτικά στο αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας και τους πίνακες ανακοινώσεων των εγκαταστάσεών μας έντυπο:G.14. “Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης”.

 

6. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην Εταιρία με οιονδήποτε τρόπο επικοινωνίας επιθυμείτε και δεν είναι απαραίτητο να ακολουθείτε μια συγκεκριμένη μορφή επικοινωνίας. Μπορείτε για παράδειγμα, να μας στείλετε σχετικό email στο info@kalas.gr  ή να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στον ιστότοπο της Εταιρίας www.kalas.gr. Η Εταιρία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρίας λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρία θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από την Εταιρία δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα του υποκειμένου είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Εταιρία δύναται είτε να επιβάλλει στο υποκείμενο την καταβολή της σχετικής εύλογης δαπάνης, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα/στα αιτήματά του.

 

7. Πώς προστατεύει η Εταιρία τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Εταιρία εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

 

8. Χρήσιμες πληροφορίες:

Το παρόν Έντυπο Ενημέρωσης όπως και η Πολιτική Προστασίας ΔΠΧ της Εταιρίας αναρτώνται επικαιροποιημένα στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας και στους Πίνακες Ανακοινώσεων που βρίσκονται σε κάθε εγκατάσταση της Εταιρίας.

G.3.  ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR)

 

1. Κατηγορίες, στοιχεία, σκοποί, νομικές βάσεις και περίοδος διατήρησης ΔΠΧ

Σκοπός της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η καταγραφή των βασικών κανόνων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) εκ μέρους της Εταιρίας, των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και της πληροφόρησης και διαφάνειας σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των ΔΠΧ των υποκειμένων.

Η εταιρία επεξεργάζεται ΔΠΧ εργαζομένων και συνεργατών της, πελατών και προμηθευτών της και αρχεία ασφαλείας εγκαταστάσεών της και συγκεκριμένα μόνο τα στοιχεία αυτών στον βαθμό που είναι απαραίτητο ανάλογα με το σκοπό της επεξεργασίας και τον χρόνο που απαιτείται σε κάθε περίπτωση, όπως τα στοιχεία αυτά, οι πηγές τους, οι σκοποί επεξεργασίας, οι νομικές βάσεις και η περίοδος διατήρησής τους περιγράφονται επακριβώς στον Πίνακα ΔΠΧ της Εταιρίας (Εντυπο G1) που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρίας (www.kalas.gr).

 

2. Αποδέκτες ΔΠΧ

Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών και νόμιμων υποχρεώσεων της Εταιρίας, την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων της, καθώς και στις περιπτώσεις που η Εταιρία είναι εξουσιοδοτημένη ή έχει λάβει τη συγκατάθεση των υποκειμένων, αποδέκτες των δεδομένων μπορεί για παράδειγμα να είναι οι κατωτέρω:

α) Οι υπάλληλοι και συνεργάτες της Εταιρίας οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση, τη διαχείριση και λειτουργία της σύμβασης (-εων) με την Εταιρία, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή (-ές), καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο. β) Φορείς στους οποίους η Εταιρία αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της (εκτελούντες την επεξεργασία) όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών (Ν. 3758/2009), εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (Ν. 4354/2015), δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, περιλαμβανομένων των επιγραμμικών συστημάτων και πλατφορμών, εταιρείες αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και καταστροφής αρχείων και δεδομένων, λογιστές, ελεγκτές, ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επεξεργάζονται δεδομένα για λόγους ελέγχου αυτών, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση των όρων ασφαλείας και του απορρήτου. γ) Πιστωτικά ή/και χρηματοδοτικά ιδρύματα, με έδρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν νόμιμα, όπως και οι εταιρείες ή φορείς ειδικού σκοπού κατά την έννοια του Ν. 3156/2003 περί τιτλοποίησης απαιτήσεων, όπως εκάστοτε ισχύει. δ) Εταιρείες απόκτησης απαιτήσεων κατά το Ν. 4354/2015, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και φορείς του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων επενδυτικών εταιρειών του εσωτερικού ή του εξωτερικού, σε περίπτωση νόμιμης εκχώρησης απαιτήσεων. ε) Πιστωτικά ιδρύματα, φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών ή φορείς που υποχρεωτικά παρεμβάλλονται για την εκτέλεση συμβάσεων με εσάς ή συναλλαγών που ζητήσατε ή ενεργοποιήσατε, όπως SWIFT, SEPA, VISA, MASTERCARD κλπ. στ) Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη στα οποία έχει ανατεθεί έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. ζ) Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. για τα δεδομένα που αφορούν τα τηρούμενα από αυτήν αρχεία και συγκεκριμένα δεδομένα που αφορούν σε ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες στη λήξη τους συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, καταγγελίες συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων ή εγγυήσεων κ.λπ., για τους σκοπούς επεξεργασίας της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ιστοσελίδα της ως άνω εταιρείας (www.teiresias.gr). η) Η ICAPΑ.Ε. ως εκτελούσα επεξεργασία δεδομένων (στοιχεία τιμολογίων) σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Στοιχείων Συναλλακτικής Συμπεριφοράς  Πελατολογίου στο οποίο συμμετέχει η Εταιρία για τη νομική στήριξη του έννομου συμφέροντος της, για τη διασφάλιση της εμπορικής πίστης, την πρόληψη της απάτης, την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου της αγοράς, με βάση την απόφαση 26/2004 ΑΠΔΠΧ και το Πρόγραμμα TradeExchangeτης Icapόπως αναλυτικά περιγράφεται στην ιστοσελίδα της ως άνω εταιρείας (https://www.icap.gr/Default.aspx?id=8768&nt=19&lang=1).

*Υπόδειγμα συγκατάθεσης
«Συμφωνώ με τη διαβίβαση των ΔΠΧ που με αφορούν στ………... Έχω διαβάσει την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.»

3. Χρονικό διάστημα διατήρησης ΔΠΧ
Τα ΔΠΧ τηρούνται/αποθηκεύονται από την Εταιρία σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον παραπάνω Πίνακα ΔΠΧ της Εταιρίας (Εντυπο G1) και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

 

4. Επικοινωνία, αίτημα για πληροφορίες, εναντίωση, διαγραφή, διόρθωση

Όλα τα υποκείμενα ΔΠΧ (εργαζόμενοι, συνεργάτες, πελάτες, προμηθευτές, επισκέπτες κλπ.) δικαιούνται ανά πάσα στιγμή και χωρίς επιβάρυνση, να εναντιώνονται στη χρήση των ΔΠΧ για το μέλλον ή και να ζητούν την πλήρη διαγραφή τους, εκτός αυτών που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από σύμβαση ή νομική υποχρέωση ή έννομο συμφέρον της εταιρίας, να ζητούν πληροφορίες σχετικά με τα ΔΠΧ που αποθηκεύονται από την Εταιρία για το άτομό τους ή τη διόρθωση & διαβίβαση/φορητότητα αυτών. Η άσκηση των δικαιωμάτων τους αυτών μπορεί να γίνεται με οιονδήποτε τρόπο επικοινωνίας επιθυμεί το κάθε άτομο και δεν είναι απαραίτητο να ακολουθείται μια συγκεκριμένη μορφή επικοινωνίας. Το κάθε υποκείμενο ΔΠΧ μπορεί, για παράδειγμα, να μας στείλει σχετικό email στο info@kalas.gr ή να χρησιμοποιήσει τη φόρμα επικοινωνίας που θα βρεί στον ιστότοπο της Εταιρίας www.kalas.gr.

 

5. Ασφάλεια δεδομένων

Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη συλλογή και επεξεργασία και για την αποτελεσματική προστασία των ΔΠΧ από απώλεια, αλλοίωση ή πρόσβαση τρίτων σε αυτά. Οι διαδικασίες και τα μέτρα ασφαλείας που ακολουθούμε και εφαρμόζουμε  βελτιώνονται συνεχώς προκειμένου να είναι σύγχρονα και να ακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις.

 

6. Ενημέρωση και τροποποίηση

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/ επικαιροποιεί επιμέρους τμήματα της παρούσας Πολιτικής, χωρίς υποχρέωση σχετικής προηγούμενης ενημέρωσης των υποκειμένων ΔΠΧ., πλην όμως η τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής, μαζί με όλες τις λοιπές χρήσιμες πληροφορίες για τα υποκείμενα ΔΠΧ, διατηρούνται αναρτημένα στον ιστότοπο και τους πίνακες ανακοινώσεων της Εταιρίας, προς συνεχή ενημέρωση αυτών.

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

 

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας: 

Κ.Ε.ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣΑ.Β.Ε.Ε. – ΚΑΛΑΣΑ.Ε.Σπ.Πάτση 68, ΤΚ 118 55 Αθήνα, Τηλ: 210  48 95 900Υπόδειγμα ΕΠΕ, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, τηλ. 210555555

 

2. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:

Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ). 

 

3. Ανάλυση εννόμων συμφερόντων

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων (π.χ. κλοπής) και απόκρυψης ή διευκόλυνσης αυτών, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

4. Αποδέκτες

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

 

5. Χρόνος τήρησης

Τηρούμε τα δεδομένα για δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

 

6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής. 

  • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

  • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.

  • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

 

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mailστη διεύθυνση info@kalas.grή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια κάποιας κάμερας των εγκαταστάσεών μας και ποίου συγκεκριμένου χώρου και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας κατόπιν προσυνεννόησης, για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

 

7. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. 

Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΠΧ

 

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΛΑΤΕΣ

(φυσικά πρόσωπα/

μονοπροσ.εταιρίες)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

(φυσικά πρόσωπα/

μονοπροσ.εταιρίες)

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΠΧ

 

 

στοιχεία ταυτότητας, στοιχ.διεύθυνσης,

στοιχ.επικοινωνίας,  ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ,

ΑΜΙΚΑ, ηλικία, προυπηρεσία, τίτλοι εκπαίδευσης, οικογεν.κατάσταση, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού

 

στοιχεία ταυτότητας, στοιχ.διεύθυνσης,

στοιχ.επικοινωνίας,  ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΓΕΜΗ, οικονομικά στοιχεία, στοιχ.τραπ.λογ/σμού

 

 

στοιχεία ταυτότητας, στοιχ.διεύθυνσης,

στοιχ.επικοινωνίας,  ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΓΕΜΗ, οικονομικά στοιχεία, στοιχ.τραπ.λογ/σμού

 

 

 

βίντεο από κάμερες ασφαλείας κλειστού κυκλώματος

ΠΗΓΕΣ ΔΠΧ

 

 

Απευθείας και στην περίπτωση εργαζομένων πρώην OLYMPUS FOODS AEπου συγχωνεύθηκε με απορρόφηση από την εταιρία, από τα αρχεία της απορροφηθείσας

 

 

Απευθείας και για

στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Στοιχείων Συναλλακτικής Συμπεριφοράς  Πελατολογίου στο οποίο συμμετέχει η Εταιρία για, με βάση την απόφαση 26/2004 ΑΠΔΠΧ και το Πρόγραμμα Trade Exchange της Icap

 

 

απευθείας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κάμερες ασφαλείας κλειστού κυκλώματος σε χώρους εγκατ/σεων της Εταιρίας

ΣΚΟΠΟΙ

ΕΠΕΞΕΡΓ. ΔΠΧ

 

εκπλήρωση συμβατικών δικαιωμάτων & υποχρεώσεων, συμμόρφωση με φορολογικές & λοιπές διοικητικές υποχρεώσεις, νομική στήριξη εννόμων συμφερόντων

 

 

εκπλήρωση συμβατικών δικαιωμάτων & υποχρεώσεων, συμμόρφωση με φορολογικές & λοιπές διοικητικές υποχρεώσεις, νομική στήριξη εννόμων συμφερόντων

 

 

 

 

 

 

 

 

εκπλήρωση συμβατικών δικαιωμάτων & υποχρεώσεων, συμμόρφωση με φορολογικές & λοιπές διοικητικές υποχρεώσεις, νομική στήριξη εννόμων συμφερόντων

 

Ασφάλεια εγκαταστάσεων, ταμείων, χρηματοκιβωτίων, εμπορευμάτων, πρώτων υλών, μηχανημάτων, οχημάτων, εξοπλισμών, υλικών & αρχείων ιδιαίτερης αξίας

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΔΠΧ

 

Νομική & Συμβατική

Υποχρέωση

& έννομο συμφέρον

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομική & Συμβατική υποχρέωση

& έννομο συμφέρον

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομική & Συμβατική υποχρέωση

& έννομο συμφέρον

 

 

 

 

 

 

 

Έννομο συμφέρον & Νομική υποχρέωση

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΠΧ

 

Καθόλη τη σύμβαση και 20 έτη από το τέλος του έτους λύσης της σύμβασης λόγω νομικών υποχρεώσεων και σε περίπτωση εκκρεμότητας ή διαφοράς έως αμετακλήτου λήξης αυτής

 

 

Καθόλη τη σύμβαση και 20 έτη από το τέλος του έτους λύσης της σύμβασης λόγω νομικών υποχρεώσεων και σε περίπτωση εκκρεμότητας ή διαφοράς έως αμετακλήτου λήξης αυτής

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθόλη τη σύμβαση και 20 έτη από το τέλος του έτους λύσης της σύμβασης λόγω νομικών υποχρεώσεων και σε περίπτωση εκκρεμότητας ή διαφοράς έως αμετακλήτου λήξης αυτής

 

15 ημέρες από ημερομηνία καταγραφής και έως

3 μήνες σύμφωνα με

Οδηγία ΑΠΔΠΧ

1/2011

bottom of page